Plan kont jest to usystematyzowany wykaz kont
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Wzorcowy plan kont

Plan kont jest to usystematyzowany wykaz kont wraz z komentarzami do ich funkcjonowania opracowany przez biuro rachunkowe Katowice do dobrowolnego lub przymusowego naśladowania. Wzorcowy plan kont został zbudowany w oparciu o system dziesiętny i składa się z 9 zespołów kont, a mianowicie:
Zespół 0 - majątek trwały
Zespół 1 - środki pieniężne i rachunki bankowe
Zespół 2 - rozrachunki i roszczenia
Zespół 3 - materiały i towary
Zespół 4 - koszty wg rodzaju i ich rozliczenie
Zespół 5 - koszty wg typu działalności i ich rozliczenie
Zespół 6 - produkty
Zespół 7 - przychody oraz dotacje i podatki (sprzedaż)
Zespół 8 - kapitały (fundusze, rezerwy i wynik finansowy)
Każdy zespół podzielony jest na grupy, a te na szczegółowe konta.