Zysk przedsiębiorstwa może być analizowany w wielkościach bezwzględnych i względnych wyrażonych
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza zysku

Zysk przedsiębiorstwa może być analizowany w wielkościach bezwzględnych i względnych wyrażonych za pomocą odpowiednich wskaźników rentowności opracowanych przez biura rachunkowe Katowice.

Analiza zysku w wielkościach bezwzględnych zmierza do:
1 rozpatrzenia kształtowania się wielkości zysku w badanym okresie i jego zmian,
2 ustalenia przyczyn wzrostu lub spadku zysku badanego okresu w stosunku do zysku okresu przyjętego za podstawę porównania,
3 określenie możliwości poprawy zysku w przyszłości.

W analizie zysku mamy dwa etapy: analizę porównawczą i analizę przyczynową.

Analiza porównawcza

Analiza przyczynowa