Analiza wielkości sprzedaży mierzona wartościowo i ilościowo
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Wielkość sprzedaży

Rozmiar sprzedaży może być mierzony ilościowo i wartościowo. Źródła przychodów:
1. Przychody z podstawowej (operacyjnej) działalności przedsiębiorstwa obejmującej sprzedaż wytworzonych w przedsiębiorstwie produktów (dóbr, usług).
2. Pozostałe przychody operacyjne np. sprzedaż zbędnego majątku trwałego lub zapasów materiałów.
3. Przychody finansowe z tytułu posiadanych udziałów lub akcji, uzyskiwanych odsetek, sprzedaży papierów wartościowych krótkoterminowych, dodatnich różnic kursowych itp.

W analizie wielkości przychodów ze sprzedaży wykorzystuje się metodę porównań i metodę badania przyczynowego. Za podstawę porównań przyjmuje się najczęściej zmiany przychodów: w czasie, w stosunku do poniesionych kosztów, w relacji do zaangażowanych zasobów, w stosunku do sprzedaży w innych przedsiębiorstwach. Mała wielkości sprzedaży i duże koszty prowadzą do sytuacji, w której następuje rozwiązanie spółki z o.o. i jej likwidacja.

Oprócz analizy wielkości sprzedaży w czasie ważne jest porównanie przychodów ze sprzedaży z poniesionymi na ich pozyskanie kosztami.

Z punktu widzenia efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa relacje te można uznać za właściwe wtedy gdy:
1. Koszty w rozpatrywanym okresie są niższe od przychodów.
2. Koszty rozpatrywane w czasie charakteryzują się słabszą dynamiką od przychodów.

Porównanie przychodów z kosztami danego okresu dokonuje się za pomocą wskaźnika poziomu kosztów:
wskaźnik = koszty własne sprzedaży / przychody ze sprzedaży.

Im niższa jest wartość tego wskaźnika tym relacje między kosztami a przychodami są poprawne. W ocenie wielkości sprzedaży opracowanej przez biuro rachunkowe Katowice ważne jest również porównanie przychodów ze sprzedaży z zaangażowanymi do ich osiągnięcia zasobami. Im niższe zaangażowanie zasobów na jednostkę przychodu albo im więcej przychodów przypada na jednostkę zasobów tym sytuacja firmy jest lepsza. Świadczy to o efektywniejszym wykorzystaniu zasobów.