Rentowność majątku oznacza jego zdolność do generowania zysku
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza rentowności majątku

Rentowność majątku oznacza jego zdolność do generowania zysku. Podstawowy wskaźnik rentowności majątku:

wskaźnik = zysk netto x 100 / majątek ogółem.

Majątek ogółem w ujęciu księgowym odpowiada sumie aktywów bilansu, stąd wskaźnik powyższy określany jest jako ROA. Do obliczeń tego wskaźnika biuro rachunkowe Katowice zaleca przyjmowanie początkowego stanu majątkowego przedsiębiorstwa w analizowanym okresie czasu. Jeżeli jego wartość wzrasta jest to symptomem poprawy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, maleje – pogorszenie sytuacji.

Możemy obliczać bardziej szczegółowe wskaźniki:
wskaźnik rentownośći majątku netto = zysk netto x 100 / majątek ogółem;
wskanik rentowności majątku brutto = zysk brutto x 100 / majątek ogółem.

Wyróżniamy również następujące rodzaje wskaźników:
wskaźnik rentowności majątku trwałego = zysk netto x 100 / majątek trwały,
wskaźnik rentownośći majątku obrotowego = zysk netto x 100 / majątek obrotowy.

Bardzo często wskaźnik rentowności majątku jest uszczegóławiany za pomocą następujących zależności:
zysk netto / majątek ogółem = (zysk netto / przychód ze sprzedaży) x (przychód ze sprzedaży / majątek ogółem).

Rentowność majątku = rentowność sprzedaży x obrotowość majątku.
Widzimy więc, że rentowność majątku jest zależna od rentowności sprzedaży i szybkości obrotu majątku. Najlepsza sytuacja jest wtedy gdy mamy wysoką rentowność sprzedaży i szybki obrót majątku. W odmiennej sytuacje rozwiązanie spółki z o.o. Katowice to najlepsza decyzja. W praktyce jest tak rzadko, najczęściej kiedy rentowność sprzedaży jest wysoka i wzrasta to niska jest obrotowość majątku. Stąd poziom wskaźnika rentowności majątku może być uzależniony od dwóch rodzajów strategii przedsiębiorstwa:
1. Strategia wysokich cen i zysków przy odpowiednio małej obrotowości majątku.
2. Strategia niskich cen i małych zysków ale przy relatywnie wysokiej sprzedaży.