Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa na podstawie analizy finansowej
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza rachunku zysków i strat

Wariant kalkulacyjny.

W analizie finansowej wykorzystujemy zysk na działalności operacyjnej, zysk brutto, zysk netto. Cechą zysku operacyjnego jest to, że można go ustalić w odniesieniu do całego przedsiębiorstwa ale także przy odpowiednim systemie ewidencji stworzonym przez biuro rachunkowe Katowice dla poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Zysk operacyjny jest możliwy do ustalenia także na poszczególnych rodzajach działalności przedsiębiorstwa (produkcja, usługi, handel).
Zysk operacyjny jest miernikiem efektywności działalności przedsiębiorstwa niezależnie od jego sytuacji finansowej czyli bez względu na strukturę jego wyposażenia w kapitały własne, obce, stąd np. odsetki od zaciągniętych kredytów nie pomniejszają zysku operacyjnego.
Z tego względu zysk operacyjny jest uwolniony od problemów związanych ze strukturą finansowania majątku przedsiębiorstwa.

Znaczenie zysku opercyjnego:
1 jeżeli przedsiębiorstwo nie osiąga zysku operacyjnego lecz stratę operacyjną to świadczy to o nierentownej jego działalności,
2 koncepcja zysku operacyjnego pozwala stwierdzić czy powstałe w przedsiębiorstwie problemy (pozytywne i negatywne) są rezultatem jego działalności podstawowej czy też skutkiem operacji finansowych (sytuacji nadzwyczajnych, systemu podatkowego),
3 zysk operacyjny pozwala konstruować mierniki rentowności, które umożliwiają porównanie efektywności działalności przedsiębiorstwa niezależnie od struktury finansowania jego majątku.

Zysk operacyjny wskazuje więc czy podstawowa działalność przedsiębiorstwa jest rentowna. Strat operacyjna powoduje rozwiązanie i likwidacja spółki z o.o. z powodu nierentowności. Przez pryzmat zysku operacyjnego przedsiębiorstwo jest oceniane przez kontrahentów, banki i inne instytucje zewnętrzne.

Zysk brutto jest zyskiem osiąganym z całokształtu działalności przedsiębiorstwa. Pokazuje nie tylko efektywność działalności eksploatacyjnej przedsiębiorstwa, lecz także jest rezultatem powiązań przedsiębiorstwa z rynkiem finansowym oraz uwzględnia wyniki nadzwyczajne.

Zysk netto jest tym zyskiem, który pozostaje do dyspozycji przedsiębiorstwa, pełni pierwszoplanową rolę w wyznaczaniu strategii rozwoju przedsiębiorstwa.