Stosowany w ewidencji i sprawozdawczości układ rodzajowy kosztów obejmuje
Rodzaje analizy

Sytuacja finansowa przedsiębiorstwa

Wielkość sprzedaży

Dynamika sprzedaży

Opłacalność sprzedaży

Analiza kosztów

Kosztów w układzie rodzajowym

Kosztów w układzie kalkulacyjnym

Rachunku zysków i strat

Analiza zysku

Zależności pomiędzy sprzedażą, kosztami a zyskiem

Analiza progu rentowności

Analiza rentowności

Rentowność sprzedaż

Rentowność majątku

Rentowność kapitału własnego

Rachunkowość

Transakcje elementarne

Operacje wewnętrzne

Bilans obrotu i sald

Ewidencja procesów produkcji

Ewidencja procesów sprzedaży

Zasada budowy rachunku zysku i strat

Podzielność pozioma kont

Podzielność pionowa kont

Podzielność pionowa kont wynikowych

Powstawanie i rozwój planów kont

Wzorcowy plan kont

Zakładowy plan kont

Dydaktyczny model planu kont

Analiza kosztów w układzie rodzajowym

Stosowany w ewidencji i sprawozdawczości układ rodzajowy kosztów obejmuje:

  • zużycie materiałów i energii,
  • usługi obce,
  • podatki i opłaty,
  • wynagrodzenia,
  • świadczenia na rzecz pracowników,
  • amortyzację,
  • pozostałe koszty.
Głównym elementem analizy całkowitych kosztów w układzie rodzajowym jest analiza ich struktury. Wskaźniki struktury informują o udziale poszczególnych elementów układu rodzajowego w całkowitych kosztach, wzajemnych proporcjach między różnymi składnikami kosztów rodzajowych oraz między kosztami materialnymi i nie materialnymi.

W racjonalnie rozwijającym się przedsiębiorstwie takim jak biuro rachunkowe Katowice troszczącym się o postęp techniczny i organizacyjny, zmiany w strukturze kosztów rodzajowych powinny zmierzać do:
  • wzrostu udziału kosztów amortyzacji,
  • spadku udziału płac oraz odpowiedniego wzrostu udziału kosztów materiałowych,
  • wzrostu udziału kosztów energii i kosztów usług remontowych.
Jako wynik wzrostu technicznego uzbrojenia pracy.